รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2006.376
Title การประเมินความสูญเสียจากการพิการ ตามนโยบายของกฎหมาย "ค่าทดแทน" กรณีพิการขาจากการทำงาน /
Creator เลิศฤทธิ์ อารยะสัจพงษ์
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2549
Keyword ค่าทดแทน ,อุบัติเหตุจากการทำงาน ,คนพิการ
ISBN 974-9730-32-1
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17
Fulltext #18
Fulltext #19
Fulltext #20
Fulltext #21
Fulltext #22
Fulltext #23
Fulltext #24
Fulltext #25
Fulltext #26
Fulltext #27
Fulltext #28
Fulltext #29

บรรณานุกรม

เลิศฤทธิ์ อารยะสัจพงษ์, (2549) การประเมินความสูญเสียจากการพิการ ตามนโยบายของกฎหมาย "ค่าทดแทน" กรณีพิการขาจากการทำงาน /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
เลิศฤทธิ์ อารยะสัจพงษ์, 2549. การประเมินความสูญเสียจากการพิการ ตามนโยบายของกฎหมาย "ค่าทดแทน" กรณีพิการขาจากการทำงาน /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
เลิศฤทธิ์ อารยะสัจพงษ์, การประเมินความสูญเสียจากการพิการ ตามนโยบายของกฎหมาย "ค่าทดแทน" กรณีพิการขาจากการทำงาน /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. Print.