รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2006.376
Title การประเมินความสูญเสียจากการพิการ ตามนโยบายของกฎหมาย "ค่าทดแทน" กรณีพิการขาจากการทำงาน /
Creator เลิศฤทธิ์ อารยะสัจพงษ์
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2549
Keywords 1. ค่าทดแทน(ชุดที่1)
2. อุบัติเหตุจากการทำงาน(ชุดที่2)
3. คนพิการ(ชุดที่3)
ISBN 974-9730-32-1
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17
Fulltext #18
Fulltext #19
Fulltext #20
Fulltext #21
Fulltext #22
Fulltext #23
Fulltext #24
Fulltext #25
Fulltext #26
Fulltext #27
Fulltext #28
Fulltext #29

บรรณานุกรม

เลิศฤทธิ์ อารยะสัจพงษ์. (2549). การประเมินความสูญเสียจากการพิการ ตามนโยบายของกฎหมาย "ค่าทดแทน" กรณีพิการขาจากการทำงาน /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
เลิศฤทธิ์ อารยะสัจพงษ์. 2549. "การประเมินความสูญเสียจากการพิการ ตามนโยบายของกฎหมาย "ค่าทดแทน" กรณีพิการขาจากการทำงาน /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
เลิศฤทธิ์ อารยะสัจพงษ์. "การประเมินความสูญเสียจากการพิการ ตามนโยบายของกฎหมาย "ค่าทดแทน" กรณีพิการขาจากการทำงาน /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2549. Print.