รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2006.375
Title ความเต็มใจที่จะจ่ายสำหรับสินค้าเนื้อสุกรอินทรีย์ /
Creator จรินทร์ ชลไพศาล
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2549
Keywords 1. เนื้อสุกรอินทรีย์(ชุดที่1)
2. ความเต็มใจจ่าย(ชุดที่2)
ISBN 974-9729-53-6
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17
Fulltext #18

บรรณานุกรม

จรินทร์ ชลไพศาล. (2549). ความเต็มใจที่จะจ่ายสำหรับสินค้าเนื้อสุกรอินทรีย์ /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
จรินทร์ ชลไพศาล. 2549. "ความเต็มใจที่จะจ่ายสำหรับสินค้าเนื้อสุกรอินทรีย์ /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
จรินทร์ ชลไพศาล. "ความเต็มใจที่จะจ่ายสำหรับสินค้าเนื้อสุกรอินทรีย์ /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2549. Print.