รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2006.374
Title การจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ศึกษาเฉพาะกรณี : บ้านวังน้ำมอก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย /
Creator กนกวรรณ ดุงศรีแก้ว
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2549
Keyword การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ,บ้านวังน้ำมอก
ISBN 974-9730-55-0
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17
Fulltext #18
Fulltext #19

บรรณานุกรม

กนกวรรณ ดุงศรีแก้ว, (2549) การจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ศึกษาเฉพาะกรณี : บ้านวังน้ำมอก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
กนกวรรณ ดุงศรีแก้ว, 2549. การจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ศึกษาเฉพาะกรณี : บ้านวังน้ำมอก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
กนกวรรณ ดุงศรีแก้ว, การจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ศึกษาเฉพาะกรณี : บ้านวังน้ำมอก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. Print.