รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2006.373
Title การพัฒนางานประชาสัมพันธ์ ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ /
Creator ธีรพล วงษ์ไทย
Publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี,
Publication Year 2549
Keywords หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ. งานประชาสัมพันธ์
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2

บรรณานุกรม

ธีรพล วงษ์ไทย. (2549). การพัฒนางานประชาสัมพันธ์ ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ /.
       ลพบุรี :: มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี,.
ธีรพล วงษ์ไทย. 2549. "การพัฒนางานประชาสัมพันธ์ ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ /".
       ลพบุรี :: มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี,.
ธีรพล วงษ์ไทย. "การพัฒนางานประชาสัมพันธ์ ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ /".
       ลพบุรี :: มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี,, 2549. Print.