รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2006.373
Title การพัฒนางานประชาสัมพันธ์ ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ /
Creator ธีรพล วงษ์ไทย
Publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี,
Publication Year 2549
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2

บรรณานุกรม

ธีรพล วงษ์ไทย, (2549) การพัฒนางานประชาสัมพันธ์ ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ /. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี,:ม.ป.ท.
ธีรพล วงษ์ไทย, 2549. การพัฒนางานประชาสัมพันธ์ ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี,;
ธีรพล วงษ์ไทย, การพัฒนางานประชาสัมพันธ์ ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2549. Print.