รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2006.370
Title การตีความอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนตามระบบกฎหมายไทย /
Creator พรพจน์ ชัยชาญกุล
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2549
Keyword การจัดเก็บภาษี ,อนุสัญญาภาษีซ้อน ,ภาษีซ้อน
ISBN 974-9730-12-7
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14

บรรณานุกรม

พรพจน์ ชัยชาญกุล, (2549) การตีความอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนตามระบบกฎหมายไทย /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
พรพจน์ ชัยชาญกุล, 2549. การตีความอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนตามระบบกฎหมายไทย /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
พรพจน์ ชัยชาญกุล, การตีความอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนตามระบบกฎหมายไทย /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. Print.