รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2006.370
Title การตีความอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนตามระบบกฎหมายไทย /
Creator พรพจน์ ชัยชาญกุล
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2549
Keywords 1. การจัดเก็บภาษี(ชุดที่1)
2. อนุสัญญาภาษีซ้อน(ชุดที่2)
3. ภาษีซ้อน(ชุดที่3)
ISBN 974-9730-12-7
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14

บรรณานุกรม

พรพจน์ ชัยชาญกุล. (2549). การตีความอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนตามระบบกฎหมายไทย /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
พรพจน์ ชัยชาญกุล. 2549. "การตีความอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนตามระบบกฎหมายไทย /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
พรพจน์ ชัยชาญกุล. "การตีความอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนตามระบบกฎหมายไทย /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2549. Print.