รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2006.369
Title หลักการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพแนวพุทธ : ศึกษาเน้นด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ /
Creator สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2549
Keyword การคุ้มครองผู้บริโภค ,ยา ,ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ISBN 974-9732-79-0
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17
Fulltext #18
Fulltext #19
Fulltext #20

บรรณานุกรม

สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค, (2549) หลักการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพแนวพุทธ : ศึกษาเน้นด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค, 2549. หลักการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพแนวพุทธ : ศึกษาเน้นด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค, หลักการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพแนวพุทธ : ศึกษาเน้นด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. Print.