รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2006.369
Title หลักการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพแนวพุทธ : ศึกษาเน้นด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ /
Creator สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2549
Keywords 1. การคุ้มครองผู้บริโภค(ชุดที่1)
2. ยา(ชุดที่2)
3. ผลิตภัณฑ์สุขภาพ(ชุดที่3)
ISBN 974-9732-79-0
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17
Fulltext #18
Fulltext #19
Fulltext #20

บรรณานุกรม

สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค. (2549). หลักการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพแนวพุทธ : ศึกษาเน้นด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค. 2549. "หลักการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพแนวพุทธ : ศึกษาเน้นด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค. "หลักการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพแนวพุทธ : ศึกษาเน้นด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2549. Print.