รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2006.368
Title แบบจำลองเพื่อการประเมินความถนัดเฉพาะทางของผู้เรียน โดยใช้เส้นทางการเรียนรู้ /
Creator ปรียดิษฐ์ วรรณุรักษ์
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2549
Keywords 1. การวัดความถนัดทางการเรียน(ชุดที่1)
2. การเรียนรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต(ชุดที่2)
3. วัตถุความรู้มาตรฐาน(ชุดที่3)
ISBN 974-9732-59-6
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17
Fulltext #18

บรรณานุกรม

ปรียดิษฐ์ วรรณุรักษ์. (2549). แบบจำลองเพื่อการประเมินความถนัดเฉพาะทางของผู้เรียน โดยใช้เส้นทางการเรียนรู้ /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ปรียดิษฐ์ วรรณุรักษ์. 2549. "แบบจำลองเพื่อการประเมินความถนัดเฉพาะทางของผู้เรียน โดยใช้เส้นทางการเรียนรู้ /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ปรียดิษฐ์ วรรณุรักษ์. "แบบจำลองเพื่อการประเมินความถนัดเฉพาะทางของผู้เรียน โดยใช้เส้นทางการเรียนรู้ /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2549. Print.