รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2006.368
Title แบบจำลองเพื่อการประเมินความถนัดเฉพาะทางของผู้เรียน โดยใช้เส้นทางการเรียนรู้ /
Creator ปรียดิษฐ์ วรรณุรักษ์
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2549
Keyword การวัดความถนัดทางการเรียน ,การเรียนรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ,วัตถุความรู้มาตรฐาน
ISBN 974-9732-59-6
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17
Fulltext #18

บรรณานุกรม

ปรียดิษฐ์ วรรณุรักษ์, (2549) แบบจำลองเพื่อการประเมินความถนัดเฉพาะทางของผู้เรียน โดยใช้เส้นทางการเรียนรู้ /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
ปรียดิษฐ์ วรรณุรักษ์, 2549. แบบจำลองเพื่อการประเมินความถนัดเฉพาะทางของผู้เรียน โดยใช้เส้นทางการเรียนรู้ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
ปรียดิษฐ์ วรรณุรักษ์, แบบจำลองเพื่อการประเมินความถนัดเฉพาะทางของผู้เรียน โดยใช้เส้นทางการเรียนรู้ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. Print.