รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2006.367
Title การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการสำหรับข้าราชการ ในสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม /
Creator ธนิยา ปุญญาสวัสดิ์
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2549
Keyword สวัสดิการข้าราชการ ,การทรวงคมนาคม. สำนักงานปลัดกระทรวง
ISBN 974-9732-69-3
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17
Fulltext #18

บรรณานุกรม

ธนิยา ปุญญาสวัสดิ์, (2549) การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการสำหรับข้าราชการ ในสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
ธนิยา ปุญญาสวัสดิ์, 2549. การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการสำหรับข้าราชการ ในสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
ธนิยา ปุญญาสวัสดิ์, การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการสำหรับข้าราชการ ในสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. Print.