รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2006.342
Title แผนธุรกิจคาราโอเกะโดยใช้โปรแกรมสตาร์ [Star] /
Creator สุพัตรา มั่งสุวรรณ
Contributor 1. สุภัทร ฉันทประทีป(ชุดที่1)
2. ณิชา เอื้ออารีนุสรณ์(ชุดที่2)
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2549
Keywords 1. การวางแผนธุรกิจ(ชุดที่1)
2. ธุรกิจคาราโอเกะ(ชุดที่2)
3. สตาร์ [โปรแกรมคอมพิวเตอร์](ชุดที่3)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17
Fulltext #18
Fulltext #19

บรรณานุกรม

สุพัตรา มั่งสุวรรณ. (2549). แผนธุรกิจคาราโอเกะโดยใช้โปรแกรมสตาร์ [Star] /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
สุพัตรา มั่งสุวรรณ. 2549. "แผนธุรกิจคาราโอเกะโดยใช้โปรแกรมสตาร์ [Star] /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
สุพัตรา มั่งสุวรรณ. "แผนธุรกิจคาราโอเกะโดยใช้โปรแกรมสตาร์ [Star] /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2549. Print.