รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2006.341
Title การพัฒนาการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายวิสาหกิจ [คลัสเตอร์] เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กรณีศึกษา : คลัสเตอร์แปรรูปข้าว จังหวัดพิษณุโลก /
Creator นฤมล คงทน
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2549
Keyword เครือข่ายวิสาหกิจ ,กลุ่มแปรรูปข้าว ,ความสามารถในการแข่งขัน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17

บรรณานุกรม

นฤมล คงทน, (2549) การพัฒนาการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายวิสาหกิจ [คลัสเตอร์] เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กรณีศึกษา : คลัสเตอร์แปรรูปข้าว จังหวัดพิษณุโลก /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
นฤมล คงทน, 2549. การพัฒนาการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายวิสาหกิจ [คลัสเตอร์] เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กรณีศึกษา : คลัสเตอร์แปรรูปข้าว จังหวัดพิษณุโลก /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
นฤมล คงทน, การพัฒนาการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายวิสาหกิจ [คลัสเตอร์] เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กรณีศึกษา : คลัสเตอร์แปรรูปข้าว จังหวัดพิษณุโลก /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. Print.