รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2006.341
Title การพัฒนาการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายวิสาหกิจ [คลัสเตอร์] เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กรณีศึกษา : คลัสเตอร์แปรรูปข้าว จังหวัดพิษณุโลก /
Creator นฤมล คงทน
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2549
Keywords 1. เครือข่ายวิสาหกิจ(ชุดที่1)
2. กลุ่มแปรรูปข้าว(ชุดที่2)
3. ความสามารถในการแข่งขัน(ชุดที่3)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17

บรรณานุกรม

นฤมล คงทน. (2549). การพัฒนาการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายวิสาหกิจ [คลัสเตอร์] เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กรณีศึกษา : คลัสเตอร์แปรรูปข้าว จังหวัดพิษณุโลก /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
นฤมล คงทน. 2549. "การพัฒนาการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายวิสาหกิจ [คลัสเตอร์] เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กรณีศึกษา : คลัสเตอร์แปรรูปข้าว จังหวัดพิษณุโลก /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
นฤมล คงทน. "การพัฒนาการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายวิสาหกิจ [คลัสเตอร์] เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กรณีศึกษา : คลัสเตอร์แปรรูปข้าว จังหวัดพิษณุโลก /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2549. Print.