รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2006.339
Title แผนธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานระบบ /
Creator ฉัตรกนก งามพัฒนพงศ์ชัย
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2549
Keywords 1. การวางแผนธุรกิจ(ชุดที่1)
2. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง(ชุดที่2)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17
Fulltext #18
Fulltext #19
Fulltext #20
Fulltext #21
Fulltext #22
Fulltext #23
Fulltext #24

บรรณานุกรม

ฉัตรกนก งามพัฒนพงศ์ชัย. (2549). แผนธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานระบบ /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ฉัตรกนก งามพัฒนพงศ์ชัย. 2549. "แผนธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานระบบ /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ฉัตรกนก งามพัฒนพงศ์ชัย. "แผนธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานระบบ /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2549. Print.