รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2006.145
Title การให้คะแนนการเขียนเรียงความภาษาไทยแบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์หาความหมายแอบแฝง และเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม /
Creator ชนัณญา โล่ห์รักษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2549
Keywords 1. การให้คะแนน [นักเรียนและนักศึกษา](ชุดที่1)
2. การเขียนเรียงความ(ชุดที่2)
3. ภาษาไทย(ชุดที่3)
4. การวิเคราะห์หาความหมายแอบแฝง(ชุดที่4)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17
Fulltext #18
Fulltext #19
Fulltext #20
Fulltext #21

บรรณานุกรม

ชนัณญา โล่ห์รักษา. (2549). การให้คะแนนการเขียนเรียงความภาษาไทยแบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์หาความหมายแอบแฝง และเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ชนัณญา โล่ห์รักษา. 2549. "การให้คะแนนการเขียนเรียงความภาษาไทยแบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์หาความหมายแอบแฝง และเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ชนัณญา โล่ห์รักษา. "การให้คะแนนการเขียนเรียงความภาษาไทยแบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์หาความหมายแอบแฝง และเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2549. Print.