รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2006.144
Title การให้ความคุ้มครองผู้ประกอบอาชีพอิสระ ภายใต้หลักการประกันสังคม ศึกษาเฉพาะกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดบางซ่อน /
Creator กมลวรรณ บุญยืน
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2549
Keywords 1. การคุ้มครองสิทธิ(ชุดที่1)
2. พ่อค้า(ชุดที่2)
3. แม่ค้า(ชุดที่3)
4. ตลาดสดบางซ่อน(ชุดที่4)
5. ประกันสังคม(ชุดที่5)
ISBN 974-9731-00-x
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15

บรรณานุกรม

กมลวรรณ บุญยืน. (2549). การให้ความคุ้มครองผู้ประกอบอาชีพอิสระ ภายใต้หลักการประกันสังคม ศึกษาเฉพาะกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดบางซ่อน /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
กมลวรรณ บุญยืน. 2549. "การให้ความคุ้มครองผู้ประกอบอาชีพอิสระ ภายใต้หลักการประกันสังคม ศึกษาเฉพาะกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดบางซ่อน /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
กมลวรรณ บุญยืน. "การให้ความคุ้มครองผู้ประกอบอาชีพอิสระ ภายใต้หลักการประกันสังคม ศึกษาเฉพาะกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดบางซ่อน /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2549. Print.