รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.1998.116
Title การใช้ประโยชน์จากสื่ออินเตอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาโท ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร /
Creator อรพิน จริวัฒนศิริ
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2541
Keyword อินเตอร์เน็ต ,สถาบันอุดมศึกษา ,สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ,นักศึกษาปริญญาโท ,Internet [Computer network] ,Universities and colleges ,Private universities and Colleges ,Graduate students
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

อรพิน จริวัฒนศิริ, (2541) การใช้ประโยชน์จากสื่ออินเตอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาโท ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
อรพิน จริวัฒนศิริ, 2541. การใช้ประโยชน์จากสื่ออินเตอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาโท ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
อรพิน จริวัฒนศิริ, การใช้ประโยชน์จากสื่ออินเตอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาโท ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541. Print.