รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.1998.116
Title การใช้ประโยชน์จากสื่ออินเตอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาโท ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร /
Creator อรพิน จริวัฒนศิริ
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2541
Keywords 1. อินเตอร์เน็ต(ชุดที่1)
2. สถาบันอุดมศึกษา(ชุดที่2)
3. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน(ชุดที่3)
4. นักศึกษาปริญญาโท(ชุดที่4)
5. Internet [Computer network](ชุดที่5)
6. Universities and colleges(ชุดที่6)
7. Private universities and Colleges(ชุดที่7)
8. Graduate students(ชุดที่8)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

อรพิน จริวัฒนศิริ. (2541). การใช้ประโยชน์จากสื่ออินเตอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาโท ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
อรพิน จริวัฒนศิริ. 2541. "การใช้ประโยชน์จากสื่ออินเตอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาโท ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
อรพิน จริวัฒนศิริ. "การใช้ประโยชน์จากสื่ออินเตอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาโท ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2541. Print.