รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.1998.115
Title ปัจจัยและวิธีการที่สื่อหนังสือพิมพ์คัดเลือกข่าวและบทความประชาสัมพันธ์ ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล /
Creator วิมลพรรณ์ ตั้งจิตเพิ่มความดี
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2541
Keywords 1. ข่าว(ชุดที่1)
2. การประชาสัมพันธ์(ชุดที่2)
3. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล(ชุดที่3)
4. หนังสือพิมพ์(ชุดที่4)
5. News(ชุดที่5)
6. Public relations(ชุดที่6)
7. Newspapers(ชุดที่7)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

วิมลพรรณ์ ตั้งจิตเพิ่มความดี. (2541). ปัจจัยและวิธีการที่สื่อหนังสือพิมพ์คัดเลือกข่าวและบทความประชาสัมพันธ์ ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
วิมลพรรณ์ ตั้งจิตเพิ่มความดี. 2541. "ปัจจัยและวิธีการที่สื่อหนังสือพิมพ์คัดเลือกข่าวและบทความประชาสัมพันธ์ ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
วิมลพรรณ์ ตั้งจิตเพิ่มความดี. "ปัจจัยและวิธีการที่สื่อหนังสือพิมพ์คัดเลือกข่าวและบทความประชาสัมพันธ์ ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2541. Print.