รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.1998.114
Title ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารภายในองค์การ ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) /
Creator สุวรรณา แสงไกรรุ่งโรจน์
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2541
Keyword การสื่อสารในองค์การ ,พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ,บริษัทการบินไทย
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

สุวรรณา แสงไกรรุ่งโรจน์, (2541) ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารภายในองค์การ ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
สุวรรณา แสงไกรรุ่งโรจน์, 2541. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารภายในองค์การ ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
สุวรรณา แสงไกรรุ่งโรจน์, ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารภายในองค์การ ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541. Print.