รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.1998.114
Title ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารภายในองค์การ ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) /
Creator สุวรรณา แสงไกรรุ่งโรจน์
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2541
Keywords 1. การสื่อสารในองค์การ(ชุดที่1)
2. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน(ชุดที่2)
3. บริษัทการบินไทย(ชุดที่3)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

สุวรรณา แสงไกรรุ่งโรจน์. (2541). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารภายในองค์การ ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
สุวรรณา แสงไกรรุ่งโรจน์. 2541. "ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารภายในองค์การ ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
สุวรรณา แสงไกรรุ่งโรจน์. "ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารภายในองค์การ ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2541. Print.