รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.1998.112
Title การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มของสื่อโฆษณาในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2538-2547 โดยใช้เทคนิคเดลฟาย /
Creator เนาวรัตน์ เทพอาสน์
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2541
Keywords 1. โฆษณา(ชุดที่1)
2. เทคนิคเดลฟาย(ชุดที่2)
3. Advertising(ชุดที่3)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

เนาวรัตน์ เทพอาสน์. (2541). การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มของสื่อโฆษณาในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2538-2547 โดยใช้เทคนิคเดลฟาย /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
เนาวรัตน์ เทพอาสน์. 2541. "การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มของสื่อโฆษณาในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2538-2547 โดยใช้เทคนิคเดลฟาย /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
เนาวรัตน์ เทพอาสน์. "การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มของสื่อโฆษณาในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2538-2547 โดยใช้เทคนิคเดลฟาย /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2541. Print.