รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.1998.112
Title การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มของสื่อโฆษณาในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2538-2547 โดยใช้เทคนิคเดลฟาย /
Creator เนาวรัตน์ เทพอาสน์
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2541
Keyword โฆษณา ,เทคนิคเดลฟาย ,Advertising
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

เนาวรัตน์ เทพอาสน์, (2541) การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มของสื่อโฆษณาในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2538-2547 โดยใช้เทคนิคเดลฟาย /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
เนาวรัตน์ เทพอาสน์, 2541. การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มของสื่อโฆษณาในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2538-2547 โดยใช้เทคนิคเดลฟาย /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
เนาวรัตน์ เทพอาสน์, การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มของสื่อโฆษณาในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2538-2547 โดยใช้เทคนิคเดลฟาย /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541. Print.