รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.1998.111
Title การแสวงหาข่าวสารและการใช้ประโยชน์จากสื่อมวลชนของประชาชนกรุงเทพมหานคร หลังการประกาศค่าเงินบาทลอยตัว /
Creator สุภาพร อัทธกุลวัฒน์
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2541
Keyword สื่อมวลชน ,กรุงเทพฯ ,เงินบาท
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

สุภาพร อัทธกุลวัฒน์, (2541) การแสวงหาข่าวสารและการใช้ประโยชน์จากสื่อมวลชนของประชาชนกรุงเทพมหานคร หลังการประกาศค่าเงินบาทลอยตัว /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
สุภาพร อัทธกุลวัฒน์, 2541. การแสวงหาข่าวสารและการใช้ประโยชน์จากสื่อมวลชนของประชาชนกรุงเทพมหานคร หลังการประกาศค่าเงินบาทลอยตัว /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
สุภาพร อัทธกุลวัฒน์, การแสวงหาข่าวสารและการใช้ประโยชน์จากสื่อมวลชนของประชาชนกรุงเทพมหานคร หลังการประกาศค่าเงินบาทลอยตัว /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541. Print.