รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.1998.111
Title การแสวงหาข่าวสารและการใช้ประโยชน์จากสื่อมวลชนของประชาชนกรุงเทพมหานคร หลังการประกาศค่าเงินบาทลอยตัว /
Creator สุภาพร อัทธกุลวัฒน์
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2541
Keywords 1. สื่อมวลชน(ชุดที่1)
2. กรุงเทพฯ(ชุดที่2)
3. เงินบาท(ชุดที่3)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

สุภาพร อัทธกุลวัฒน์. (2541). การแสวงหาข่าวสารและการใช้ประโยชน์จากสื่อมวลชนของประชาชนกรุงเทพมหานคร หลังการประกาศค่าเงินบาทลอยตัว /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
สุภาพร อัทธกุลวัฒน์. 2541. "การแสวงหาข่าวสารและการใช้ประโยชน์จากสื่อมวลชนของประชาชนกรุงเทพมหานคร หลังการประกาศค่าเงินบาทลอยตัว /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
สุภาพร อัทธกุลวัฒน์. "การแสวงหาข่าวสารและการใช้ประโยชน์จากสื่อมวลชนของประชาชนกรุงเทพมหานคร หลังการประกาศค่าเงินบาทลอยตัว /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2541. Print.