รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.1994.3
Title รางวัลตอบแทนภายในและภายนอก ที่มีผลต่อความพึงพอใจในงานของผู้บริหารสาขา ธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่ ในเขตกรุงเทพมหานคร /
Creator พัฒนพงค์ หนูพันธ์
Publisher คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2537
Keywords 1. ธนาคารพาณิชย์(ชุดที่1)
2. ความพอใจในการทำงาน(ชุดที่2)
3. พนักงานธนาคาร(ชุดที่3)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

พัฒนพงค์ หนูพันธ์. (2537). รางวัลตอบแทนภายในและภายนอก ที่มีผลต่อความพึงพอใจในงานของผู้บริหารสาขา ธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่ ในเขตกรุงเทพมหานคร /.
       กรุงเทพฯ :: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
พัฒนพงค์ หนูพันธ์. 2537. "รางวัลตอบแทนภายในและภายนอก ที่มีผลต่อความพึงพอใจในงานของผู้บริหารสาขา ธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่ ในเขตกรุงเทพมหานคร /".
       กรุงเทพฯ :: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
พัฒนพงค์ หนูพันธ์. "รางวัลตอบแทนภายในและภายนอก ที่มีผลต่อความพึงพอใจในงานของผู้บริหารสาขา ธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่ ในเขตกรุงเทพมหานคร /".
       กรุงเทพฯ :: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2537. Print.