รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.1994.2
Title วัดญวน : บทบาทด้านพิธีกรรมและความสัมพันธ์ที่มีต่อชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร /
Creator โสวัตรี ณ ถลาง
Publisher คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2537
Keywords 1. วัดญวน(ชุดที่1)
2. กรุงเทพฯ(ชุดที่2)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

โสวัตรี ณ ถลาง. (2537). วัดญวน : บทบาทด้านพิธีกรรมและความสัมพันธ์ที่มีต่อชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร /.
       กรุงเทพฯ :: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
โสวัตรี ณ ถลาง. 2537. "วัดญวน : บทบาทด้านพิธีกรรมและความสัมพันธ์ที่มีต่อชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร /".
       กรุงเทพฯ :: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
โสวัตรี ณ ถลาง. "วัดญวน : บทบาทด้านพิธีกรรมและความสัมพันธ์ที่มีต่อชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร /".
       กรุงเทพฯ :: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2537. Print.