รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.1994.1
Title แนวโน้มการลาสิกขาของพระสงฆ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีพระเปรียญและพระนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยสงฆ์ /
Creator ปรีชา บุญรอด
Publisher คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2537
Keywords 1. การบวช(ชุดที่1)
2. สงฆ์(ชุดที่2)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ปรีชา บุญรอด. (2537). แนวโน้มการลาสิกขาของพระสงฆ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีพระเปรียญและพระนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยสงฆ์ /.
       กรุงเทพฯ :: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ปรีชา บุญรอด. 2537. "แนวโน้มการลาสิกขาของพระสงฆ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีพระเปรียญและพระนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยสงฆ์ /".
       กรุงเทพฯ :: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ปรีชา บุญรอด. "แนวโน้มการลาสิกขาของพระสงฆ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีพระเปรียญและพระนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยสงฆ์ /".
       กรุงเทพฯ :: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2537. Print.