รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.1993.4
Title การศึกษาศักยภาพของปัจจัยเกื้อหนุนทางสังคม ที่มีต่อการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุ /
Creator ศศิพัฒน์ ยอดเพชร
Publisher คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2536
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, (2536) การศึกษาศักยภาพของปัจจัยเกื้อหนุนทางสังคม ที่มีต่อการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุ /. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2536. การศึกษาศักยภาพของปัจจัยเกื้อหนุนทางสังคม ที่มีต่อการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุ /. ม.ป.ท.:คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, การศึกษาศักยภาพของปัจจัยเกื้อหนุนทางสังคม ที่มีต่อการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุ /. ม.ป.ท.:คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536. Print.