รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.1993.4
Title การศึกษาศักยภาพของปัจจัยเกื้อหนุนทางสังคม ที่มีต่อการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุ /
Creator ศศิพัฒน์ ยอดเพชร
Publisher คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2536
Keywords ผู้สูงอายุ
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ศศิพัฒน์ ยอดเพชร. (2536). การศึกษาศักยภาพของปัจจัยเกื้อหนุนทางสังคม ที่มีต่อการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุ /.
       กรุงเทพฯ :: คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ศศิพัฒน์ ยอดเพชร. 2536. "การศึกษาศักยภาพของปัจจัยเกื้อหนุนทางสังคม ที่มีต่อการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุ /".
       กรุงเทพฯ :: คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ศศิพัฒน์ ยอดเพชร. "การศึกษาศักยภาพของปัจจัยเกื้อหนุนทางสังคม ที่มีต่อการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุ /".
       กรุงเทพฯ :: คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2536. Print.