รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.1993.2
Title การมีส่วนร่วมของลูกจ้างในสถานประกอบการ : ศึกษาในอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป /
Creator นาลินี ศรีกสิกุล
Publisher คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2536
Keywords ลูกจ้าง
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

นาลินี ศรีกสิกุล. (2536). การมีส่วนร่วมของลูกจ้างในสถานประกอบการ : ศึกษาในอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป /.
       กรุงเทพฯ :: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
นาลินี ศรีกสิกุล. 2536. "การมีส่วนร่วมของลูกจ้างในสถานประกอบการ : ศึกษาในอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป /".
       กรุงเทพฯ :: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
นาลินี ศรีกสิกุล. "การมีส่วนร่วมของลูกจ้างในสถานประกอบการ : ศึกษาในอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป /".
       กรุงเทพฯ :: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2536. Print.