รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.1992.2
Title ความต้องการที่อยู่อาศัยในเขต กทม. และปริมณฑล : การศึกษาปัจจัยกำหนดและผลกระทบ จากการเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล /
Creator ราตรี พิริยะประสาธน์
Publisher คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2535
Keyword ที่อยู่อาศัย ,ผู้บริโภค ,การค้าระบบเงินผ่อน ,ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ราตรี พิริยะประสาธน์, (2535) ความต้องการที่อยู่อาศัยในเขต กทม. และปริมณฑล : การศึกษาปัจจัยกำหนดและผลกระทบ จากการเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล /. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
ราตรี พิริยะประสาธน์, 2535. ความต้องการที่อยู่อาศัยในเขต กทม. และปริมณฑล : การศึกษาปัจจัยกำหนดและผลกระทบ จากการเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล /. ม.ป.ท.:คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
ราตรี พิริยะประสาธน์, ความต้องการที่อยู่อาศัยในเขต กทม. และปริมณฑล : การศึกษาปัจจัยกำหนดและผลกระทบ จากการเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล /. ม.ป.ท.:คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535. Print.