รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.1992.2
Title ความต้องการที่อยู่อาศัยในเขต กทม. และปริมณฑล : การศึกษาปัจจัยกำหนดและผลกระทบ จากการเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล /
Creator ราตรี พิริยะประสาธน์
Publisher คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2535
Keywords 1. ที่อยู่อาศัย(ชุดที่1)
2. ผู้บริโภค(ชุดที่2)
3. การค้าระบบเงินผ่อน(ชุดที่3)
4. ภาษีเงินได้นิติบุคคล(ชุดที่4)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ราตรี พิริยะประสาธน์. (2535). ความต้องการที่อยู่อาศัยในเขต กทม. และปริมณฑล : การศึกษาปัจจัยกำหนดและผลกระทบ จากการเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล /.
       กรุงเทพฯ :: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ราตรี พิริยะประสาธน์. 2535. "ความต้องการที่อยู่อาศัยในเขต กทม. และปริมณฑล : การศึกษาปัจจัยกำหนดและผลกระทบ จากการเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล /".
       กรุงเทพฯ :: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ราตรี พิริยะประสาธน์. "ความต้องการที่อยู่อาศัยในเขต กทม. และปริมณฑล : การศึกษาปัจจัยกำหนดและผลกระทบ จากการเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล /".
       กรุงเทพฯ :: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2535. Print.