รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.1992.1
Title หมอดู : กระบวนการสร้างตัวตนและความสัมพันธ์ทางสังคม /
Creator สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2535
Keywords หมอดู
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล. (2535). หมอดู : กระบวนการสร้างตัวตนและความสัมพันธ์ทางสังคม /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล. 2535. "หมอดู : กระบวนการสร้างตัวตนและความสัมพันธ์ทางสังคม /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล. "หมอดู : กระบวนการสร้างตัวตนและความสัมพันธ์ทางสังคม /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2535. Print.