รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.1992.1
Title หมอดู : กระบวนการสร้างตัวตนและความสัมพันธ์ทางสังคม /
Creator สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2535
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล, (2535) หมอดู : กระบวนการสร้างตัวตนและความสัมพันธ์ทางสังคม /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล, 2535. หมอดู : กระบวนการสร้างตัวตนและความสัมพันธ์ทางสังคม /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล, หมอดู : กระบวนการสร้างตัวตนและความสัมพันธ์ทางสังคม /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535. Print.