รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.1991.9
Title ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อพัฒนาองค์การ ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด /
Creator สุทรรศิกา คูรัตน์
Publisher คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2534
Keywords 1. การสื่อสารในองค์การ(ชุดที่1)
2. บรรษัทเงินทุน(ชุดที่2)
3. บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนชาติ(ชุดที่3)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

สุทรรศิกา คูรัตน์. (2534). ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อพัฒนาองค์การ ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด /.
       กรุงเทพฯ :: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
สุทรรศิกา คูรัตน์. 2534. "ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อพัฒนาองค์การ ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด /".
       กรุงเทพฯ :: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
สุทรรศิกา คูรัตน์. "ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อพัฒนาองค์การ ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด /".
       กรุงเทพฯ :: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2534. Print.