รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.1991.9
Title ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อพัฒนาองค์การ ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด /
Creator สุทรรศิกา คูรัตน์
Publisher คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2534
Keyword การสื่อสารในองค์การ ,บรรษัทเงินทุน ,บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนชาติ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

สุทรรศิกา คูรัตน์, (2534) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อพัฒนาองค์การ ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด /. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
สุทรรศิกา คูรัตน์, 2534. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อพัฒนาองค์การ ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด /. ม.ป.ท.:คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
สุทรรศิกา คูรัตน์, ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อพัฒนาองค์การ ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด /. ม.ป.ท.:คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534. Print.