รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.1991.8
Title การศึกษาเปรียบเทียบ มาตรฐานห้องสมุดมหาวิทยาลัย ฉบับ พ.ศ. 2529 กับสภาพที่เป็นจริง ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ปฏิบัติงาน /
Creator อุไรวรรณ วรกุลรังสรรค์
Publisher คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2534
Keywords ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

อุไรวรรณ วรกุลรังสรรค์. (2534). การศึกษาเปรียบเทียบ มาตรฐานห้องสมุดมหาวิทยาลัย ฉบับ พ.ศ. 2529 กับสภาพที่เป็นจริง ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ปฏิบัติงาน /.
       กรุงเทพฯ :: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
อุไรวรรณ วรกุลรังสรรค์. 2534. "การศึกษาเปรียบเทียบ มาตรฐานห้องสมุดมหาวิทยาลัย ฉบับ พ.ศ. 2529 กับสภาพที่เป็นจริง ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ปฏิบัติงาน /".
       กรุงเทพฯ :: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
อุไรวรรณ วรกุลรังสรรค์. "การศึกษาเปรียบเทียบ มาตรฐานห้องสมุดมหาวิทยาลัย ฉบับ พ.ศ. 2529 กับสภาพที่เป็นจริง ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ปฏิบัติงาน /".
       กรุงเทพฯ :: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2534. Print.