รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.1991.8
Title การศึกษาเปรียบเทียบ มาตรฐานห้องสมุดมหาวิทยาลัย ฉบับ พ.ศ. 2529 กับสภาพที่เป็นจริง ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ปฏิบัติงาน /
Creator อุไรวรรณ วรกุลรังสรรค์
Publisher คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2534
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

อุไรวรรณ วรกุลรังสรรค์, (2534) การศึกษาเปรียบเทียบ มาตรฐานห้องสมุดมหาวิทยาลัย ฉบับ พ.ศ. 2529 กับสภาพที่เป็นจริง ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ปฏิบัติงาน /. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
อุไรวรรณ วรกุลรังสรรค์, 2534. การศึกษาเปรียบเทียบ มาตรฐานห้องสมุดมหาวิทยาลัย ฉบับ พ.ศ. 2529 กับสภาพที่เป็นจริง ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ปฏิบัติงาน /. ม.ป.ท.:คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
อุไรวรรณ วรกุลรังสรรค์, การศึกษาเปรียบเทียบ มาตรฐานห้องสมุดมหาวิทยาลัย ฉบับ พ.ศ. 2529 กับสภาพที่เป็นจริง ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ปฏิบัติงาน /. ม.ป.ท.:คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534. Print.