รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.1991.7
Title ความคาดหวังของผู้ปกครอง ต่อการดำเนินงานศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนบ้านบาตร และชุมชนโสมนัส /
Creator ทัศนีย์ ภัทรนาวิก
Publisher คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2534
Keyword ผู้ปกครองกับเด็ก ,การพัฒนาชุมชน ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ทัศนีย์ ภัทรนาวิก, (2534) ความคาดหวังของผู้ปกครอง ต่อการดำเนินงานศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนบ้านบาตร และชุมชนโสมนัส /. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
ทัศนีย์ ภัทรนาวิก, 2534. ความคาดหวังของผู้ปกครอง ต่อการดำเนินงานศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนบ้านบาตร และชุมชนโสมนัส /. ม.ป.ท.:คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
ทัศนีย์ ภัทรนาวิก, ความคาดหวังของผู้ปกครอง ต่อการดำเนินงานศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนบ้านบาตร และชุมชนโสมนัส /. ม.ป.ท.:คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534. Print.