รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.1991.7
Title ความคาดหวังของผู้ปกครอง ต่อการดำเนินงานศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนบ้านบาตร และชุมชนโสมนัส /
Creator ทัศนีย์ ภัทรนาวิก
Publisher คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2534
Keywords 1. ผู้ปกครองกับเด็ก(ชุดที่1)
2. การพัฒนาชุมชน(ชุดที่2)
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ชุดที่3)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ทัศนีย์ ภัทรนาวิก. (2534). ความคาดหวังของผู้ปกครอง ต่อการดำเนินงานศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนบ้านบาตร และชุมชนโสมนัส /.
       กรุงเทพฯ :: คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ทัศนีย์ ภัทรนาวิก. 2534. "ความคาดหวังของผู้ปกครอง ต่อการดำเนินงานศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนบ้านบาตร และชุมชนโสมนัส /".
       กรุงเทพฯ :: คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ทัศนีย์ ภัทรนาวิก. "ความคาดหวังของผู้ปกครอง ต่อการดำเนินงานศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนบ้านบาตร และชุมชนโสมนัส /".
       กรุงเทพฯ :: คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2534. Print.