รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.1991.6
Title องค์ความรู้นิเวศน์วิทยาของชุมชนเกษตรกรรมในเขตป่า ศึกษากรณีชุมชนกะเหรี่ยงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร /
Creator ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
Publisher คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2534
Keywords 1. กะเหรี่ยง(ชุดที่1)
2. นิเวศวิทยา(ชุดที่2)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี. (2534). องค์ความรู้นิเวศน์วิทยาของชุมชนเกษตรกรรมในเขตป่า ศึกษากรณีชุมชนกะเหรี่ยงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร /.
       กรุงเทพฯ :: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี. 2534. "องค์ความรู้นิเวศน์วิทยาของชุมชนเกษตรกรรมในเขตป่า ศึกษากรณีชุมชนกะเหรี่ยงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร /".
       กรุงเทพฯ :: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี. "องค์ความรู้นิเวศน์วิทยาของชุมชนเกษตรกรรมในเขตป่า ศึกษากรณีชุมชนกะเหรี่ยงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร /".
       กรุงเทพฯ :: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2534. Print.