รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.1991.4
Title ชีวิตทางสังคมของช่างในสังคมไทยภาคกลางสมัยรัตนโกสินทร์ ก่อน พ.ศ. 2448 /
Creator ศรัณย์ ทองปาน
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2534
Keywords 1. ไทย [ภาคกลาง](ชุดที่1)
2. ช่าง(ชุดที่2)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ศรัณย์ ทองปาน. (2534). ชีวิตทางสังคมของช่างในสังคมไทยภาคกลางสมัยรัตนโกสินทร์ ก่อน พ.ศ. 2448 /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ศรัณย์ ทองปาน. 2534. "ชีวิตทางสังคมของช่างในสังคมไทยภาคกลางสมัยรัตนโกสินทร์ ก่อน พ.ศ. 2448 /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ศรัณย์ ทองปาน. "ชีวิตทางสังคมของช่างในสังคมไทยภาคกลางสมัยรัตนโกสินทร์ ก่อน พ.ศ. 2448 /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2534. Print.