รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.1991.3
Title มหาตมะ คานธี กับการพยายามแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างฮินดูกับมุสลิม /
Creator เรือรบ เมืองมั่น
Publisher คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2534
Keywords 1. อินเดีย(ชุดที่1)
2. ฮินดู(ชุดที่2)
3. มุสลิม(ชุดที่3)
4. คานธี, มหาตมะ(ชุดที่4)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

เรือรบ เมืองมั่น. (2534). มหาตมะ คานธี กับการพยายามแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างฮินดูกับมุสลิม /.
       กรุงเทพฯ :: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
เรือรบ เมืองมั่น. 2534. "มหาตมะ คานธี กับการพยายามแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างฮินดูกับมุสลิม /".
       กรุงเทพฯ :: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
เรือรบ เมืองมั่น. "มหาตมะ คานธี กับการพยายามแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างฮินดูกับมุสลิม /".
       กรุงเทพฯ :: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2534. Print.