รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.1991.3
Title มหาตมะ คานธี กับการพยายามแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างฮินดูกับมุสลิม /
Creator เรือรบ เมืองมั่น
Publisher คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2534
Keyword อินเดีย ,ฮินดู ,มุสลิม ,คานธี, มหาตมะ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

เรือรบ เมืองมั่น, (2534) มหาตมะ คานธี กับการพยายามแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างฮินดูกับมุสลิม /. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
เรือรบ เมืองมั่น, 2534. มหาตมะ คานธี กับการพยายามแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างฮินดูกับมุสลิม /. ม.ป.ท.:คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
เรือรบ เมืองมั่น, มหาตมะ คานธี กับการพยายามแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างฮินดูกับมุสลิม /. ม.ป.ท.:คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534. Print.