รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.1991.2
Title กระบวนการการให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักลงทุนในหลักทรัพย์ชาวต่างประเทศ และแนวโน้มรูปแบบการให้ข้อมูลข่าวสารในอนาคต /
Creator วิจิตร อวิรุทธิ์
Publisher คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2534
Keyword ตลาดหลักทรัพย์ ,การลงทุน ,หลักทรัพย์ ,สื่อมวลชนกับบริการสังคม
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

วิจิตร อวิรุทธิ์, (2534) กระบวนการการให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักลงทุนในหลักทรัพย์ชาวต่างประเทศ และแนวโน้มรูปแบบการให้ข้อมูลข่าวสารในอนาคต /. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
วิจิตร อวิรุทธิ์, 2534. กระบวนการการให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักลงทุนในหลักทรัพย์ชาวต่างประเทศ และแนวโน้มรูปแบบการให้ข้อมูลข่าวสารในอนาคต /. ม.ป.ท.:คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
วิจิตร อวิรุทธิ์, กระบวนการการให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักลงทุนในหลักทรัพย์ชาวต่างประเทศ และแนวโน้มรูปแบบการให้ข้อมูลข่าวสารในอนาคต /. ม.ป.ท.:คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534. Print.