รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.1991.2
Title กระบวนการการให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักลงทุนในหลักทรัพย์ชาวต่างประเทศ และแนวโน้มรูปแบบการให้ข้อมูลข่าวสารในอนาคต /
Creator วิจิตร อวิรุทธิ์
Publisher คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2534
Keywords 1. ตลาดหลักทรัพย์(ชุดที่1)
2. การลงทุน(ชุดที่2)
3. หลักทรัพย์(ชุดที่3)
4. สื่อมวลชนกับบริการสังคม(ชุดที่4)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

วิจิตร อวิรุทธิ์. (2534). กระบวนการการให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักลงทุนในหลักทรัพย์ชาวต่างประเทศ และแนวโน้มรูปแบบการให้ข้อมูลข่าวสารในอนาคต /.
       กรุงเทพฯ :: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
วิจิตร อวิรุทธิ์. 2534. "กระบวนการการให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักลงทุนในหลักทรัพย์ชาวต่างประเทศ และแนวโน้มรูปแบบการให้ข้อมูลข่าวสารในอนาคต /".
       กรุงเทพฯ :: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
วิจิตร อวิรุทธิ์. "กระบวนการการให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักลงทุนในหลักทรัพย์ชาวต่างประเทศ และแนวโน้มรูปแบบการให้ข้อมูลข่าวสารในอนาคต /".
       กรุงเทพฯ :: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2534. Print.