รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.1991.10
Title ปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ของชาวบ้านในหมู่บ้านเทคโนโลยี ศึกษาโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชนบท ในหมู่บ้านเทคโนโลยี ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน /
Creator อลงกรณ์ เหล่างาม
Publisher คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2534
Keywords 1. การถ่ายทอดเทคโนโลยี(ชุดที่1)
2. การพัฒนาชนบท(ชุดที่2)
3. โฆษณาชวนเชื่อ(ชุดที่3)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

อลงกรณ์ เหล่างาม. (2534). ปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ของชาวบ้านในหมู่บ้านเทคโนโลยี ศึกษาโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชนบท ในหมู่บ้านเทคโนโลยี ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน /.
       กรุงเทพฯ :: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
อลงกรณ์ เหล่างาม. 2534. "ปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ของชาวบ้านในหมู่บ้านเทคโนโลยี ศึกษาโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชนบท ในหมู่บ้านเทคโนโลยี ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน /".
       กรุงเทพฯ :: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
อลงกรณ์ เหล่างาม. "ปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ของชาวบ้านในหมู่บ้านเทคโนโลยี ศึกษาโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชนบท ในหมู่บ้านเทคโนโลยี ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน /".
       กรุงเทพฯ :: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2534. Print.