รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.1991.10
Title ปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ของชาวบ้านในหมู่บ้านเทคโนโลยี ศึกษาโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชนบท ในหมู่บ้านเทคโนโลยี ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน /
Creator อลงกรณ์ เหล่างาม
Publisher คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2534
Keyword การถ่ายทอดเทคโนโลยี ,การพัฒนาชนบท ,โฆษณาชวนเชื่อ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

อลงกรณ์ เหล่างาม, (2534) ปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ของชาวบ้านในหมู่บ้านเทคโนโลยี ศึกษาโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชนบท ในหมู่บ้านเทคโนโลยี ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน /. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
อลงกรณ์ เหล่างาม, 2534. ปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ของชาวบ้านในหมู่บ้านเทคโนโลยี ศึกษาโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชนบท ในหมู่บ้านเทคโนโลยี ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน /. ม.ป.ท.:คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
อลงกรณ์ เหล่างาม, ปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ของชาวบ้านในหมู่บ้านเทคโนโลยี ศึกษาโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชนบท ในหมู่บ้านเทคโนโลยี ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน /. ม.ป.ท.:คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534. Print.