รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.1990.4
Title ผลกระทบของการที่มารดาทำงานนอกบ้านต่อบุตร กรณีศึกษานักเรียนมัธยมปลาย และนักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร /
Creator จิราพร ดีคง
Publisher คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2533
Keyword มารดาและบุตร ,ความสัมพันธ์ในครอบครัว
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

จิราพร ดีคง, (2533) ผลกระทบของการที่มารดาทำงานนอกบ้านต่อบุตร กรณีศึกษานักเรียนมัธยมปลาย และนักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร /. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
จิราพร ดีคง, 2533. ผลกระทบของการที่มารดาทำงานนอกบ้านต่อบุตร กรณีศึกษานักเรียนมัธยมปลาย และนักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร /. ม.ป.ท.:คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
จิราพร ดีคง, ผลกระทบของการที่มารดาทำงานนอกบ้านต่อบุตร กรณีศึกษานักเรียนมัธยมปลาย และนักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร /. ม.ป.ท.:คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533. Print.