รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.1990.4
Title ผลกระทบของการที่มารดาทำงานนอกบ้านต่อบุตร กรณีศึกษานักเรียนมัธยมปลาย และนักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร /
Creator จิราพร ดีคง
Publisher คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2533
Keywords 1. มารดาและบุตร(ชุดที่1)
2. ความสัมพันธ์ในครอบครัว(ชุดที่2)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

จิราพร ดีคง. (2533). ผลกระทบของการที่มารดาทำงานนอกบ้านต่อบุตร กรณีศึกษานักเรียนมัธยมปลาย และนักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร /.
       กรุงเทพฯ :: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
จิราพร ดีคง. 2533. "ผลกระทบของการที่มารดาทำงานนอกบ้านต่อบุตร กรณีศึกษานักเรียนมัธยมปลาย และนักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร /".
       กรุงเทพฯ :: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
จิราพร ดีคง. "ผลกระทบของการที่มารดาทำงานนอกบ้านต่อบุตร กรณีศึกษานักเรียนมัธยมปลาย และนักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร /".
       กรุงเทพฯ :: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2533. Print.