รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.1990.3
Title สายสัมพันธ์ทางสังคมวัฒนธรรมและความร่วมมือกันของชาวบ้าน กรณีศึกษา ชุมชน ส.สุขทวี กรุงเทพมหานคร /
Creator พรวิศิษฎ์ วรวรรณ
Publisher คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2533
Keyword ชุมชนแออัด ,สังคมเมือง ,ความร่วมมือ ,สังคมและวัฒนธรรม
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

พรวิศิษฎ์ วรวรรณ, (2533) สายสัมพันธ์ทางสังคมวัฒนธรรมและความร่วมมือกันของชาวบ้าน กรณีศึกษา ชุมชน ส.สุขทวี กรุงเทพมหานคร /. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
พรวิศิษฎ์ วรวรรณ, 2533. สายสัมพันธ์ทางสังคมวัฒนธรรมและความร่วมมือกันของชาวบ้าน กรณีศึกษา ชุมชน ส.สุขทวี กรุงเทพมหานคร /. ม.ป.ท.:คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
พรวิศิษฎ์ วรวรรณ, สายสัมพันธ์ทางสังคมวัฒนธรรมและความร่วมมือกันของชาวบ้าน กรณีศึกษา ชุมชน ส.สุขทวี กรุงเทพมหานคร /. ม.ป.ท.:คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533. Print.