รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.1990.3
Title สายสัมพันธ์ทางสังคมวัฒนธรรมและความร่วมมือกันของชาวบ้าน กรณีศึกษา ชุมชน ส.สุขทวี กรุงเทพมหานคร /
Creator พรวิศิษฎ์ วรวรรณ
Publisher คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2533
Keywords 1. ชุมชนแออัด(ชุดที่1)
2. สังคมเมือง(ชุดที่2)
3. ความร่วมมือ(ชุดที่3)
4. สังคมและวัฒนธรรม(ชุดที่4)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

พรวิศิษฎ์ วรวรรณ. (2533). สายสัมพันธ์ทางสังคมวัฒนธรรมและความร่วมมือกันของชาวบ้าน กรณีศึกษา ชุมชน ส.สุขทวี กรุงเทพมหานคร /.
       กรุงเทพฯ :: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
พรวิศิษฎ์ วรวรรณ. 2533. "สายสัมพันธ์ทางสังคมวัฒนธรรมและความร่วมมือกันของชาวบ้าน กรณีศึกษา ชุมชน ส.สุขทวี กรุงเทพมหานคร /".
       กรุงเทพฯ :: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
พรวิศิษฎ์ วรวรรณ. "สายสัมพันธ์ทางสังคมวัฒนธรรมและความร่วมมือกันของชาวบ้าน กรณีศึกษา ชุมชน ส.สุขทวี กรุงเทพมหานคร /".
       กรุงเทพฯ :: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2533. Print.