รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.1990.2
Title ผลกระทบจากการที่ผู้หญิง สวมบทบาทผู้บังคับบัญชา ต่อผู้ชายที่อยู่ใต้บังคับบัญชา /
Creator ปราณี เดชวิทยาพร
Publisher คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2533
Keywords 1. สตรีในธุรกิจ(ชุดที่1)
2. ผู้บังคับบัญชา(ชุดที่2)
3. สตรี(ชุดที่3)
4. บุรุษ(ชุดที่4)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ปราณี เดชวิทยาพร. (2533). ผลกระทบจากการที่ผู้หญิง สวมบทบาทผู้บังคับบัญชา ต่อผู้ชายที่อยู่ใต้บังคับบัญชา /.
       กรุงเทพฯ :: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ปราณี เดชวิทยาพร. 2533. "ผลกระทบจากการที่ผู้หญิง สวมบทบาทผู้บังคับบัญชา ต่อผู้ชายที่อยู่ใต้บังคับบัญชา /".
       กรุงเทพฯ :: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ปราณี เดชวิทยาพร. "ผลกระทบจากการที่ผู้หญิง สวมบทบาทผู้บังคับบัญชา ต่อผู้ชายที่อยู่ใต้บังคับบัญชา /".
       กรุงเทพฯ :: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2533. Print.