รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.1990.2
Title ผลกระทบจากการที่ผู้หญิง สวมบทบาทผู้บังคับบัญชา ต่อผู้ชายที่อยู่ใต้บังคับบัญชา /
Creator ปราณี เดชวิทยาพร
Publisher คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2533
Keyword สตรีในธุรกิจ ,ผู้บังคับบัญชา ,สตรี ,บุรุษ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ปราณี เดชวิทยาพร, (2533) ผลกระทบจากการที่ผู้หญิง สวมบทบาทผู้บังคับบัญชา ต่อผู้ชายที่อยู่ใต้บังคับบัญชา /. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
ปราณี เดชวิทยาพร, 2533. ผลกระทบจากการที่ผู้หญิง สวมบทบาทผู้บังคับบัญชา ต่อผู้ชายที่อยู่ใต้บังคับบัญชา /. ม.ป.ท.:คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
ปราณี เดชวิทยาพร, ผลกระทบจากการที่ผู้หญิง สวมบทบาทผู้บังคับบัญชา ต่อผู้ชายที่อยู่ใต้บังคับบัญชา /. ม.ป.ท.:คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533. Print.