รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.1990.1
Title การคุกคามทางเพศ /
Creator วิมนา ธรรมปรีชา
Publisher คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2533
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

วิมนา ธรรมปรีชา, (2533) การคุกคามทางเพศ /. คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
วิมนา ธรรมปรีชา, 2533. การคุกคามทางเพศ /. ม.ป.ท.:คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
วิมนา ธรรมปรีชา, การคุกคามทางเพศ /. ม.ป.ท.:คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533. Print.