รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.1987.1
Title การระดมพลังและการเข้าร่วมการคัดค้านการสร้างกระเช้าลอยฟ้าดอยสุเทพ : การศึกษาแนวจิตวิทยาสังคม /
Creator วิชนี บุนนาค
Publisher คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2530
Keywords 1. พฤติกรรมรวมหมู่(ชุดที่1)
2. จิตวิทยาสังคม(ชุดที่2)
3. โครงการกระเช้าลอยฟ้าดอยสุเทพ(ชุดที่3)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

วิชนี บุนนาค. (2530). การระดมพลังและการเข้าร่วมการคัดค้านการสร้างกระเช้าลอยฟ้าดอยสุเทพ : การศึกษาแนวจิตวิทยาสังคม /.
       กรุงเทพฯ :: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
วิชนี บุนนาค. 2530. "การระดมพลังและการเข้าร่วมการคัดค้านการสร้างกระเช้าลอยฟ้าดอยสุเทพ : การศึกษาแนวจิตวิทยาสังคม /".
       กรุงเทพฯ :: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
วิชนี บุนนาค. "การระดมพลังและการเข้าร่วมการคัดค้านการสร้างกระเช้าลอยฟ้าดอยสุเทพ : การศึกษาแนวจิตวิทยาสังคม /".
       กรุงเทพฯ :: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2530. Print.