รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.1986.3
Title การนำนวกรรมเข้าสู่วงการธุรกิจ "ศึกษาเฉพาะกรณี ภาชนะโพลิสไตรีนโฟม" /
Creator วงแข ศิริวานิช
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2529
Keywords 1. ภาชนะบรรจุอาหาร(ชุดที่1)
2. ภาชนะโพลิสไตรีนโฟม(ชุดที่2)
3. โฟม(ชุดที่3)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

วงแข ศิริวานิช. (2529). การนำนวกรรมเข้าสู่วงการธุรกิจ "ศึกษาเฉพาะกรณี ภาชนะโพลิสไตรีนโฟม" /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
วงแข ศิริวานิช. 2529. "การนำนวกรรมเข้าสู่วงการธุรกิจ "ศึกษาเฉพาะกรณี ภาชนะโพลิสไตรีนโฟม" /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
วงแข ศิริวานิช. "การนำนวกรรมเข้าสู่วงการธุรกิจ "ศึกษาเฉพาะกรณี ภาชนะโพลิสไตรีนโฟม" /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2529. Print.