รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.res.1992.2
Title หน้าที่ของพระสงฆ์ตามพุทธบัญญัติ : แนวคิดและบทบาทของพระคำเขียน สุวณโณ ในการพัฒนาชุมชน /
Creator ภัทรพร สิริกาญจน
Publisher คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2535
Keywords 1. สงฆ์กับการพัฒนาชุมชน(ชุดที่1)
2. พระคำเขียน สุวณโณ(ชุดที่2)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ภัทรพร สิริกาญจน. (2535). หน้าที่ของพระสงฆ์ตามพุทธบัญญัติ : แนวคิดและบทบาทของพระคำเขียน สุวณโณ ในการพัฒนาชุมชน /.
       กรุงเทพฯ :: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ภัทรพร สิริกาญจน. 2535. "หน้าที่ของพระสงฆ์ตามพุทธบัญญัติ : แนวคิดและบทบาทของพระคำเขียน สุวณโณ ในการพัฒนาชุมชน /".
       กรุงเทพฯ :: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ภัทรพร สิริกาญจน. "หน้าที่ของพระสงฆ์ตามพุทธบัญญัติ : แนวคิดและบทบาทของพระคำเขียน สุวณโณ ในการพัฒนาชุมชน /".
       กรุงเทพฯ :: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2535. Print.