รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.res.1992.2
Title หน้าที่ของพระสงฆ์ตามพุทธบัญญัติ : แนวคิดและบทบาทของพระคำเขียน สุวณโณ ในการพัฒนาชุมชน /
Creator ภัทรพร สิริกาญจน
Publisher คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2535
Keyword สงฆ์กับการพัฒนาชุมชน ,พระคำเขียน สุวณโณ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ภัทรพร สิริกาญจน, (2535) หน้าที่ของพระสงฆ์ตามพุทธบัญญัติ : แนวคิดและบทบาทของพระคำเขียน สุวณโณ ในการพัฒนาชุมชน /. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
ภัทรพร สิริกาญจน, 2535. หน้าที่ของพระสงฆ์ตามพุทธบัญญัติ : แนวคิดและบทบาทของพระคำเขียน สุวณโณ ในการพัฒนาชุมชน /. ม.ป.ท.:คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
ภัทรพร สิริกาญจน, หน้าที่ของพระสงฆ์ตามพุทธบัญญัติ : แนวคิดและบทบาทของพระคำเขียน สุวณโณ ในการพัฒนาชุมชน /. ม.ป.ท.:คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535. Print.