รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.res.1991.1
Title แนวทางการจัดบริการสวัสดิการ สำหรับผู้สูงอายุ /
Creator ศศิพัฒน์ ยอดเพชร
Publisher สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2534
Keywords ผู้สูงอายุ
ISBN 974-570-708-2
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ศศิพัฒน์ ยอดเพชร. (2534). แนวทางการจัดบริการสวัสดิการ สำหรับผู้สูงอายุ /.
       กรุงเทพฯ :: สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ศศิพัฒน์ ยอดเพชร. 2534. "แนวทางการจัดบริการสวัสดิการ สำหรับผู้สูงอายุ /".
       กรุงเทพฯ :: สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ศศิพัฒน์ ยอดเพชร. "แนวทางการจัดบริการสวัสดิการ สำหรับผู้สูงอายุ /".
       กรุงเทพฯ :: สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2534. Print.