รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.res.1991.1
Title แนวทางการจัดบริการสวัสดิการ สำหรับผู้สูงอายุ /
Creator ศศิพัฒน์ ยอดเพชร
Publisher สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2534
ISBN 974-570-708-2
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, (2534) แนวทางการจัดบริการสวัสดิการ สำหรับผู้สูงอายุ /. สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2534. แนวทางการจัดบริการสวัสดิการ สำหรับผู้สูงอายุ /. ม.ป.ท.:สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, แนวทางการจัดบริการสวัสดิการ สำหรับผู้สูงอายุ /. ม.ป.ท.:สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534. Print.