รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.res.1987.1
Title นโยบายสวัสดิการสังคม เพื่อรองรับผลการพัฒนาอุตสาหกรรม ชายฝั่งทะเลตะวันออก /
Creator นิภา ส.ตุมรสุนทร
Publisher คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2530
Keywords 1. บริการสังคม(ชุดที่1)
2. โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก(ชุดที่2)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

นิภา ส.ตุมรสุนทร. (2530). นโยบายสวัสดิการสังคม เพื่อรองรับผลการพัฒนาอุตสาหกรรม ชายฝั่งทะเลตะวันออก /.
       กรุงเทพฯ :: คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
นิภา ส.ตุมรสุนทร. 2530. "นโยบายสวัสดิการสังคม เพื่อรองรับผลการพัฒนาอุตสาหกรรม ชายฝั่งทะเลตะวันออก /".
       กรุงเทพฯ :: คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
นิภา ส.ตุมรสุนทร. "นโยบายสวัสดิการสังคม เพื่อรองรับผลการพัฒนาอุตสาหกรรม ชายฝั่งทะเลตะวันออก /".
       กรุงเทพฯ :: คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2530. Print.