รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.res.1987.1
Title นโยบายสวัสดิการสังคม เพื่อรองรับผลการพัฒนาอุตสาหกรรม ชายฝั่งทะเลตะวันออก /
Creator นิภา ส.ตุมรสุนทร
Publisher คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2530
Keyword บริการสังคม ,โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

นิภา ส.ตุมรสุนทร, (2530) นโยบายสวัสดิการสังคม เพื่อรองรับผลการพัฒนาอุตสาหกรรม ชายฝั่งทะเลตะวันออก /. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
นิภา ส.ตุมรสุนทร, 2530. นโยบายสวัสดิการสังคม เพื่อรองรับผลการพัฒนาอุตสาหกรรม ชายฝั่งทะเลตะวันออก /. ม.ป.ท.:คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
นิภา ส.ตุมรสุนทร, นโยบายสวัสดิการสังคม เพื่อรองรับผลการพัฒนาอุตสาหกรรม ชายฝั่งทะเลตะวันออก /. ม.ป.ท.:คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530. Print.