รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.res.1986.1
Title รูปแบบการกำหนดนโยบายของรัฐบาลไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี นโยบายอุตสาหกรรมรถยนต์ พ.ศ. 2505-2525 /
Creator พัชรี ธนะมัย
Contributor นันทวดี จันทราทิพย์
Publisher คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2529
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

พัชรี ธนะมัย,นันทวดี จันทราทิพย์. (2529) รูปแบบการกำหนดนโยบายของรัฐบาลไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี นโยบายอุตสาหกรรมรถยนต์ พ.ศ. 2505-2525 /. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
พัชรี ธนะมัย,นันทวดี จันทราทิพย์. 2529. รูปแบบการกำหนดนโยบายของรัฐบาลไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี นโยบายอุตสาหกรรมรถยนต์ พ.ศ. 2505-2525 /. ม.ป.ท.:คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
พัชรี ธนะมัย,นันทวดี จันทราทิพย์. รูปแบบการกำหนดนโยบายของรัฐบาลไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี นโยบายอุตสาหกรรมรถยนต์ พ.ศ. 2505-2525 /. ม.ป.ท.:คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529. Print.