รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.res.1986.1
Title รูปแบบการกำหนดนโยบายของรัฐบาลไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี นโยบายอุตสาหกรรมรถยนต์ พ.ศ. 2505-2525 /
Creator พัชรี ธนะมัย
Contributor นันทวดี จันทราทิพย์
Publisher คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2529
Keywords อุตสาหกรรมรถยนต์
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

พัชรี ธนะมัย. (2529). รูปแบบการกำหนดนโยบายของรัฐบาลไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี นโยบายอุตสาหกรรมรถยนต์ พ.ศ. 2505-2525 /.
       กรุงเทพฯ :: คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
พัชรี ธนะมัย. 2529. "รูปแบบการกำหนดนโยบายของรัฐบาลไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี นโยบายอุตสาหกรรมรถยนต์ พ.ศ. 2505-2525 /".
       กรุงเทพฯ :: คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
พัชรี ธนะมัย. "รูปแบบการกำหนดนโยบายของรัฐบาลไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี นโยบายอุตสาหกรรมรถยนต์ พ.ศ. 2505-2525 /".
       กรุงเทพฯ :: คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2529. Print.