รหัสดีโอไอ 10.14457/TRU.res.2013.2
Title บทเรียนการดำเนินงานสภาวัฒนธรรม
Creator กาสัก เต๊ะขันหมาก
Contributor กานดา เต๊ะขันหมาก
Publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Publication Year 2556
Keyword การวิจัยเชิงคุณภาพ ,สภาวัฒนธรรม ,วัฒนธรรม
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf
Fulltext#11.pdf
Fulltext#12.pdf
Fulltext#13.pdf
Fulltext#14.pdf
Fulltext#15.pdf
Fulltext#16.pdf
Fulltext#17.pdf
Fulltext#18.pdf
Fulltext#19.pdf
Fulltext#20.pdf

บรรณานุกรม

กาสัก เต๊ะขันหมาก,กานดา เต๊ะขันหมาก. (2556) บทเรียนการดำเนินงานสภาวัฒนธรรม. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี:ม.ป.ท.
กาสัก เต๊ะขันหมาก,กานดา เต๊ะขันหมาก. 2556. บทเรียนการดำเนินงานสภาวัฒนธรรม. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี;
กาสัก เต๊ะขันหมาก,กานดา เต๊ะขันหมาก. บทเรียนการดำเนินงานสภาวัฒนธรรม. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2556. Print.