รหัสดีโอไอ 10.14457/TRU.res.2010.5
Title การออกแบบและพัฒนาผังแม่บทเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาอย่างยั่งยืน
Creator วิลาศ เทพทา
Contributor วสันต์ กล่อมจินดา
Publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Publication Year 2553
Keyword เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ,ชุมชน ,ภูมิปัญหาท้องถิ่น ,ภูมิทัศน์วัฒนธรรม
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf
Fulltext#11.pdf
Fulltext#12.pdf

บรรณานุกรม

วิลาศ เทพทา,วสันต์ กล่อมจินดา. (2553) การออกแบบและพัฒนาผังแม่บทเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาอย่างยั่งยืน. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี:ม.ป.ท.
วิลาศ เทพทา,วสันต์ กล่อมจินดา. 2553. การออกแบบและพัฒนาผังแม่บทเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาอย่างยั่งยืน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี;
วิลาศ เทพทา,วสันต์ กล่อมจินดา. การออกแบบและพัฒนาผังแม่บทเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาอย่างยั่งยืน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2553. Print.