รหัสดีโอไอ 10.14457/TRU.res.2010.4
Title ความหลากหลายของผักพื้นบ้านและ พฤกษศาสตร์พื้นบ้านในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา
Creator เพียงใจ เจียรวณิชกุล
Contributor วสันต์ กล่อมจินดา
Publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Publication Year 2553
Keyword ผักพื้นบ้าน ,เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ,ภูมิปัญญาท้องถิ่น ,การท่องเที่ยวเชิงนิเวศของท้องถิ่น
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf
Fulltext#11.pdf
Fulltext#12.pdf
Fulltext#13.pdf
Fulltext#14.pdf
Fulltext#15.pdf

บรรณานุกรม

เพียงใจ เจียรวณิชกุล,วสันต์ กล่อมจินดา. (2553) ความหลากหลายของผักพื้นบ้านและ พฤกษศาสตร์พื้นบ้านในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี:ม.ป.ท.
เพียงใจ เจียรวณิชกุล,วสันต์ กล่อมจินดา. 2553. ความหลากหลายของผักพื้นบ้านและ พฤกษศาสตร์พื้นบ้านในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี;
เพียงใจ เจียรวณิชกุล,วสันต์ กล่อมจินดา. ความหลากหลายของผักพื้นบ้านและ พฤกษศาสตร์พื้นบ้านในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2553. Print.