รหัสดีโอไอ 10.14457/TRU.res.2010.3
Title ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชสมุนไพรในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา
Creator นันทนา แจ้งสุวรรณ์
Contributor วสันต์ กล่อมจินดา
Publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Publication Year 2553
Keyword สมุนไพร ,เขตห้ามล่าสัตว์ป่าซับลังกา ,ป่าสงวนแห่งชาติ ,ความหลากหลายทางพันธุกรรม
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf

บรรณานุกรม

นันทนา แจ้งสุวรรณ์,วสันต์ กล่อมจินดา. (2553) ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชสมุนไพรในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี:ม.ป.ท.
นันทนา แจ้งสุวรรณ์,วสันต์ กล่อมจินดา. 2553. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชสมุนไพรในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี;
นันทนา แจ้งสุวรรณ์,วสันต์ กล่อมจินดา. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชสมุนไพรในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2553. Print.