รหัสดีโอไอ 10.14457/SWU.res.2006.44
Title การออกแบบอุปกรณ์ช่วยจับยึดสำหรับติดรถกระบะ /
Creator ธีรภัทร หลิ่มบุญเรือง
Publisher ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์,
Publication Year 2549
Keywords 1. อุปกรณ์จับยึด(ชุดที่1)
2. รถกระบะ(ชุดที่2)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ธีรภัทร หลิ่มบุญเรือง. (2549). การออกแบบอุปกรณ์ช่วยจับยึดสำหรับติดรถกระบะ /.
       นครนายก :: ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์,.
ธีรภัทร หลิ่มบุญเรือง. 2549. "การออกแบบอุปกรณ์ช่วยจับยึดสำหรับติดรถกระบะ /".
       นครนายก :: ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์,.
ธีรภัทร หลิ่มบุญเรือง. "การออกแบบอุปกรณ์ช่วยจับยึดสำหรับติดรถกระบะ /".
       นครนายก :: ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์,, 2549. Print.