รหัสดีโอไอ 10.14457/SWU.res.2006.44
Title การออกแบบอุปกรณ์ช่วยจับยึดสำหรับติดรถกระบะ /
Creator ธีรภัทร หลิ่มบุญเรือง
Publisher ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์,
Publication Year 2549
Keyword อุปกรณ์จับยึด ,รถกระบะ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ธีรภัทร หลิ่มบุญเรือง, (2549) การออกแบบอุปกรณ์ช่วยจับยึดสำหรับติดรถกระบะ /. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์,:ม.ป.ท.
ธีรภัทร หลิ่มบุญเรือง, 2549. การออกแบบอุปกรณ์ช่วยจับยึดสำหรับติดรถกระบะ /. ม.ป.ท.:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์,;
ธีรภัทร หลิ่มบุญเรือง, การออกแบบอุปกรณ์ช่วยจับยึดสำหรับติดรถกระบะ /. ม.ป.ท.:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์, 2549. Print.