รหัสดีโอไอ 10.14457/SUT.res.2016.36
Title การเตรียมแคลเซียมคาร์บอเนตตกตะกอนจากผงเปลือกไข่เพื่อใช้เป็นสารตัวเติมในวัสดุพอลิเมอร์
Creator วิมลลักษณ์ สุตะพันธ์
Contributor 1. ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์
2. นิธินาถ ศุภกาญจน์
Publisher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Publication Year 2559
Keyword เปลือกไข่ไก่ ,แคลเซียมคาร์บอเนตตกตะกอน ,พอลิบิวทิลีนซัคซิเนท ,วัสดุพอลิเมอร์
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

วิมลลักษณ์ สุตะพันธ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2559) การเตรียมแคลเซียมคาร์บอเนตตกตะกอนจากผงเปลือกไข่เพื่อใช้เป็นสารตัวเติมในวัสดุพอลิเมอร์. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี:ม.ป.ท.
วิมลลักษณ์ สุตะพันธ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2559. การเตรียมแคลเซียมคาร์บอเนตตกตะกอนจากผงเปลือกไข่เพื่อใช้เป็นสารตัวเติมในวัสดุพอลิเมอร์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี;
วิมลลักษณ์ สุตะพันธ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การเตรียมแคลเซียมคาร์บอเนตตกตะกอนจากผงเปลือกไข่เพื่อใช้เป็นสารตัวเติมในวัสดุพอลิเมอร์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2559. Print.