รหัสดีโอไอ 10.14457/SUT.res.2015.107
Title การทดสอบและทดลองผลกระทบของชนิดเลเซอร์พัลล์ต่อการเชื่อม ในงานอัญมณีและเครื่องประดับ
Creator สุกัญญา เตชะไตรภพ
Publisher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Publication Year 2558
Keyword การทดสอบและทดลอง ,เลเซอร์พัลล์ ,อัญมณีและเครื่องประดับ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

สุกัญญา เตชะไตรภพ, (2558) การทดสอบและทดลองผลกระทบของชนิดเลเซอร์พัลล์ต่อการเชื่อม ในงานอัญมณีและเครื่องประดับ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี:ม.ป.ท.
สุกัญญา เตชะไตรภพ, 2558. การทดสอบและทดลองผลกระทบของชนิดเลเซอร์พัลล์ต่อการเชื่อม ในงานอัญมณีและเครื่องประดับ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี;
สุกัญญา เตชะไตรภพ, การทดสอบและทดลองผลกระทบของชนิดเลเซอร์พัลล์ต่อการเชื่อม ในงานอัญมณีและเครื่องประดับ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2558. Print.